International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY and ONLINE

SESSION 1A: Büyüme-1

Session Chair: Prof. Dr. Özlem Taşseven

24 August 2021 — 13:00-14:15

13:00–13:15   #2581
Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Cari Açık Arasındaki İlişkinin Sınanması: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
Testing For the Relationship Between Economic Growth and Current Account Deficit in Turkey: ARDL Bound Test Approach
- Assoc. Prof. Dr. Nazım Çatalbaş (Anadolu University, Türkiye) *

13:15–13:30   #2548
Finansal Gelişme Göstergeleri ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
The Relationship between Finanical Development Indicators and Economic Growth: The Case of Turkey
- Prof. Dr. Özlem Taşseven (Doğuş University, Türkiye) *
- Assoc. Prof. Dr. Naci Yılmaz (Doğuş University, Türkiye)

13:30–13:45   #2507
Karmaşıklık Endeksinin Büyüme Üzerine Etkileri Ve Gelişmişlik Düzeyindeki Ayrışmaya Yansımaları: Eski SSCB Ülkeleri Örneği
Effects of the Complexity Index on Growth and Reflections of Segregation at the Development Level: The Case of Former Soviet Republics
- Prof. Dr. Cevat Gerni (Istanbul Beykent University, Türkiye)
- Prof. Dr. Selahattin Sarı (Doğuş University, Türkiye)
- Asst. Prof. Dr. Adem Türkmen (Erzurum Technical University, Türkiye)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Türkiye) *

13:45–14:00   #2496
Yolsuzluk, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkelerinden Ampirik Kanıtlar
The Relationship between Corruption, Innovation and Economic Growth: Empirical Evidence from OECD Countries
- Assoc. Prof. Dr. Fatma Ünlü (Erciyes University, Türkiye) *

14:00–14:15   #2481
Kamu Harcalamarı, Toplam Faktör Verimliliği Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi
The Relationship Between Public Expenditures, Total Factor Productivity and Economic Growth: A Panel Data Analysis
- Ph.D. candidate Remzi Can Yılmaz (Istanbul Beykent University, Türkiye)
- Ph.D. candidate Ahmet Rutkay Ardoğan (Istanbul Beykent University, Türkiye) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Istanbul Beykent University Doğuş University Kyrgyz-Turkish Manas University