International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

5-7 October 2017 – Bishkek, KYRGYZSTAN

Session

All times shown are for the time zone: Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION 2C: Mikroekonomi

Session Chair: Prof. Dr. Ahmet Ay

5 October 2017 — 15:00-16:30

15:00–15:15   #1959
Avrasya Ülkeleri Üniversiteleri Arasında Ar-Ge ve İnovasyon İşbirlikleri ile Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi
Supporting the Sustainable Development, R&D and Innovation Cooperation Among the Universities of Eurasian Countries
- Prof. Dr. İsmail Bircan (Atılım University, Turkey) *

15:15–15:30   #1962
Örgüt Kültürü, Örgütsel Öğrenme ve Yenilikçilik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Bir Üniversite Hastanesinde Anket Çalışması
A Study on the Relationship Among Organizational Culture, Learning and Innovativeness: A Survey Study at a University Hospital
- Vasfi Kendir (İstanbul University, Turkey)
- Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal (Doğuş University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Hasan Boztoprak (Beykent University, Turkey) *

15:30–15:45   #1982
Lojistik Performans Endeksi Kapsamında Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin Lojistik Performanslarının Analizi
Analysis of Logistics Performances of Central Asian Turkish Republics within the Context of Logistics Performance Index
- Ph.D. candidate Bayram Şirin (Beykent University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Hakan Emanet (Beykent University, Turkey)

15:45–16:00   #1975
Otomotiv Endüstrisindeki Muhtemel Dönüşümün Ekonomik Boyutu: Türkiye Örneği
The Economic Dimension of Possible Transformation in the Automotive Industry: The Case of Turkey
- Asst. Prof. Dr. Osman Simav (Beykent University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Ayfer Ustabaş (Beykent University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Kyrgyzstan-Turkey Manas University Beykent University Doğuş University