Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 6B: Bölgesel Ekonomiler II

Session Chair: Prof. Dr. Ercan Uygur

11 September 2015 — 14:00-15:30


Online link:


14:00–14:20   #1253
Türk Cumhuriyetlerinin Bulanık Kümeleme Analizi ile Belirlenen Ekonomik Göstergelerle Sınıflandırılması
Classification of Turkish Republics with Specific Economic Indicators in Fuzzy Clustering Analysis
- Asst. Prof. Dr. Necati Alp Erilli (Cumhuriyet University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Çağatay Karaköy (Cumhuriyet University, Turkey)

14:20–14:40   #1234
Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesinde Yatırım Teşviklerinin Rolü ve Başarı Kriteri Olarak Yakınsama Analizleri: Türkiye Örneği
Role of Investment Incentives in Removal of Regional Imbalances and Convergence Analysis as Success Criteria: The Turkish Case
- Prof. Dr. Cevat Gerni (Beykent University, Turkey) *
- Prof. Dr. Selahattin Sarı (Beykent University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Haktan Sevinç (Iğdır University, Turkey)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Turkey)

14:40–15:00   #1270
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının TOPSIS Metodu ile Karşılaştırılması
Comparison of the Economic Performance of Turkish Republics in Central Asia with TOPSIS Method
- Prof. Dr. Ziya Gökalp Göktolga (Cumhuriyet University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Engin Karakış (Cumhuriyet University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Hakan Türkay (Cumhuriyet University, Turkey)

15:00–15:20   #1330
Türkiye Kazakistan İlişkilerinin Dış Ticaret Verileri ve Kurumlar Perspektifinden İncelenmesi
Examination Relations of Turkey and Kazakhstan from the Perspective of Foreign Trade Datas and Organizations
- Mr. İlker Salih Ebrem (Siirt University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank