Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 3B: Makroekonomi

Session Chair: Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli

10 September 2015 — 16:00-17:30


Online link:


16:00–16:20   #1213
Avrasya Ülkelerinde Zamanlararası Bütçe Kısıtının Göstergeleri
Implications of Intertemporal External Budget Deficits in Euroasian Countries
- Assoc. Prof. Dr. Sabri Azgün (Atatürk University, Turkey) *

16:20–16:40   #1178
Keynesgil Sistem, Keynesgil Politikalar ve Keynes’in Gözünden Günümüzün Bir Değerlendirmesi
Keynesian System, Keynesian Policies and an Evaluation of What Keynes Might Have Advised Today
- Assoc. Prof. Dr. Özlen Hiç (İstanbul University, Turkey) *

16:40–17:00   #1379
Türki Cumhuriyeti Ülkelerinde Dış Borçların Sürdürülebilirliği
The Sustainability of External Debts for Turkic Countries
- Prof. Dr. Haluk Egeli (Dokuz Eylül University, Turkey) *
- Mrs. Pınar Egeli (Dokuz Eylül University, Turkey)

17:00–17:20   #1260
Türkiye Ekonomisinin Orta Gelir Tuzağına Düşüp Düşmediğine Dair Tartışma: Kur Değerlenmesi Çerçevesinde Bir Bakış
A Discussion on Whether Turkish Economy is in Middle Income Trap or Not: A Perspective on Framework of the Exchange Rates Appreciation
- Prof. Dr. Murat Nişancı (Erzincan University, Turkey)
- Prof. Dr. Mine Gerni (Marmara University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Adem Türkmen (Erzurum Technical University, Turkey)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank