International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 4B: Orta Asya Ekonomileri

Session Chair: Prof. Dr. Erhan Büyükakıncı

— -


Online link:


02:00–02:15   #823
Kırgızistan ve Avrasya Gümrük Birliği
Kyrgyzstan and Eurasian Customs Union
- Mrs. Aigul Turdubekova (Istanbul University, Turkey) *
- Mrs. Elmira Kupsuralieva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)

02:15–02:30   #681
Azerbaycan’ın Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Arayışları
Problems Encountered during the Transition to Market Economy in Azerbaijan and Solution Attempts
- Prof. Dr. Cihan Bulut (Qafqaz University, Azerbaijan)
- Assoc. Prof. Dr. Elchin Suleymanov (Baku Engineering University, Azerbaijan) *
- Assoc. Prof. Dr. Fakhri Hasanov (Qafqaz University, Azerbaijan)

02:30–02:45   #680
Rus Dış Politikasında Ekonomik Bölgeselleşme: Avrasyacı Bütünleşme Modeli’nden Söz Edilebilir mi?
Economic Regionalisation in the Russian Foreign Policy: Is it Possible to talk about the Eurasianist Model of Integration?
- Prof. Dr. Erhan Büyükakıncı (Galatasaray University, Turkey) *

02:45–03:00   #711
Döviz Kuru Oynaklığı, Rezerv Oynaklığı ve Reel Faiz Oranlarının Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri: Geçiş Ekonomileri Üzerine Uygulamalar
The Effects of Exchange Rate Volatility, Reserve Volatility and Real Interest Rates on Trade: Applications on Transition Economies
- Prof. Dr. Cevat Gerni (Beykent University, Turkey)
- Prof. Dr. Selahattin Sarı (Doğuş University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Dilek Özdemir (Atatürk University, Turkey)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Turkey) *

03:00–03:15   #697
Kamu Harcamaları ile Bürokrasi Arasındaki İlişki: Avrasya Ekonomileri Örneği
The Relationship between Public Expenditure and Bureaucratic Quality: The Case of Eurasian Economies
- Asst. Prof. Dr. Gökhan Dökmen (Bülent Ecevit University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Özcan Sezer (Bülent Ecevit University, Turkey)

03:15–03:30   #638
Kadının Ekonomik Yaşamdaki Yeri: Türkiye ve Geçiş Ekonomilerinin Karşılaştırması
The Position of Women in Economic Life: A Comparison between Transition Economies and Turkey
- Prof. Dr. Nuray Gökçek Karaca (Anadolu University, Turkey)

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA