International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

11-13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN

Session papers

All times shown are for the time zone: Almaty, KAZAKHSTAN

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme I

Session Chair: Prof. Dr. Ahmet İncekara

11 October 2012 — 14:00-15:30

14:00–14:20   #476
Kadın İstihdamı ve Ekonomik Kalkınma: Geçiş Ekonomileri Örneği
Employment of Women and Economic Development: An Example of Transition Economies
- Prof. Dr. Zekai Özdemir (Istanbul University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. İlkay Noyan Yalman (Cumhuriyet University, Turkey)
- Dr. Seda Bayrakdar (Kırıkkale University, Turkey)

14:20–14:40   #546
Cinsiyete Göre Gelişme Endeksi Çerçevesinde Kadın İstihdamının Ekonomik Değerlendirmesi: Türkiye Örneği
Economic Evaluation of Women Employment in the Context of Development Index According to Gender: Case of Turkey
- Asst. Prof. Dr. Müjgan Hacıoğlu Deniz (İstanbul University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu (İstanbul University, Turkey)

14:40–15:00   #406
Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri
Determinants of Corruption and their Relationship to Growth
- Prof. Dr. Mine Gerni (Marmara University, Turkey)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Dilek Özdemir (Atatürk University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Özge Buzdağlı (Atatürk University, Turkey)

15:00–15:20   #424
Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Orta Asya ve Kafkasya Geçiş Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme
The Relationships between Competitiveness and Economic Growth: A Study on the Countries of Central Asia and Caucasus
- Prof. Dr. Cevat Gerni (Beykent University, Turkey)
- Prof. Dr. Selahattin Sarı (Doğuş University, Turkey)
- Prof. Dr. Ayşen Hiç Gencer (Beykent University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Ziya Çağlar Yurttançıkmaz (Atatürk University, Turkey)

Schedule and Program

Beykent University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Turan University TIKA Turkish Central Bank