International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

20-22 September 2022 – Baku - AZERBAIJAN

Session properties

All times shown are for the time zone: Baku - AZERBAIJAN

SESSION 6A: Çevre Ekonomisi

Session Chair: Prof. Dr. Ayşe İrmiş

21 September 2022 — 15:00-16:30

15:00–15:20   #2663
Ekolojik Tarım İlkeleri ve Ekolojik Tarımda Türkiye Verileri
Principles of Ecological Agriculture and Ecological Agriculture Data in Turkey
- Ph.D. candidate Ender Mehmet Şahinkoç (Beykent University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Kadir Öncel (Beykent University, Turkey)

15:20–15:40   #2685
Uluslararası Karbon Emisyonu Ticaret Sisteminin Ekonomi Politiği ve Türkiye İçin Öneriler
Political Economy of the International Carbon Emissions Trading System and Recommendations for Turkey
- Asst. Prof. Dr. Gülçin Yücel (Beykent University, Turkey) *

15:40–16:00   #2630
Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Karşı İlgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Adana Örneği
Determination of The Environmental Interest Levels of University Students: Adana Example
- Prof. Dr. Gülşen Kıral (Çukurova University, Turkey)
- Research assistant Hande Şahin (Çukurova University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Azerbaijan State University of Economics Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University