International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY and ONLINE

SESSION 6C: Girişimcilik

Session Chair: Prof. Dr. Olcay Bige Aşkun

25 August 2021 — 13:00-14:15

13:00–13:15   #2512
Reel Opsiyon Yöntemiyle Yatırım Projesi Değerlendirmesi: Girişimcilik Yatırımı Örneği
Investment Project Evaluation By Real Option Method: Example of Entrepreneurship Investment
- Prof. Dr. Hatice Düzakın (Çukurova University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Süreyya Yılmaz Özekenci (Çağ University, Turkey) *

13:15–13:30   #2542
Geçiş Ekonomilerinde Kadın Girişimciliği: Ekonomik Büyüme ile Nedensellik İlişkisi
Women Entrepreneurship in Transition Economies: The Causality Relationship with Economic Growth
- Dr. İkram Yusuf Yarbaşı (Erzurum Technical University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Adem Türkmen (Erzurum Technical University, Turkey) *

13:30–13:45   #2588
Uluslararası Teknoloji Yayılmasının Yenilik Performansı Üzerine Etkisinde Sektörel Teknoloji Yoğunluğunun Belirleyici Rolü: Türk İmalat Sanayi Üzerine Ampirik Bir Uygulama
The Decisive Role of Sectoral Technology Intensity in the Impact of International Technology Diffusion on Innovation Performance: An Empirical Application on the Turkish Manufacturing Industry
- Dr. Fikret Bostan (Ege University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Metin Karadağ (Ege University, Turkey)

13:45–14:00   #2521
Babacan Liderlik Davranışlarında Yöneticilerin Öne Çıkan Bireysel Değerlerinin COVID-19 Pandemi Sürecinde İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
A Research on Leading Individual Values of Managers in the Paternalistic Leadership Behaviors During the Period of COVID-19
- Ph.D. candidate Sevcan Pınar (Beykent University, Turkey) *
- Prof. Dr. Olcay Bige Aşkun (Marmara University, Turkey)

14:00–14:15   #2556
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Yenilikçilik Üzerindeki Etkisinde Toplam Kalite Yönetiminin Aracı Rolü
The Mediating Role of Total Quality Management in the Relationship between Strategic Human Resources Management and Innovation
- Mrs. Hicran Torun (Beykent Universiy, Turkey)
- Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal (Doğuş University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Hasan Boztoprak (Beykent University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University