International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY and ONLINE

SESSION 4B: İstihdam

Session Chair: Prof. Dr. Cevat Gerni

25 August 2021 — 09:00-10:15

09:00–09:15   #2532
Kadınların İşgücüne Katılımı ve Ekonomik Büyüme: Geçiş Ekonomileri Üzerine Bulgular
Women's Labor Force Participation and Economic Growth: Evidence from Transition Economies
- Prof. Dr. Neşe Algan (Çukurova University, Turkey)
- Dr. Duygu Serin Oktay (Çukurova University, Turkey) *

09:15–09:30   #2594
Genç İşsizlik ve İstihdam, Eğitim veya Öğretimde Olmayan Gençler: AB ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme
Youth Unemployment and Youth not in Employment, Education or Training: An Assessment in Terms of The EU and Turkey
- Mrs. Vildan Göl (Anadolu University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Betül Yüce Dural (Anadolu University, Turkey)

09:30–09:45   #2597
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Genç İşsizliğinin Ekonomik Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz
Economic Determinants of Youth Unemployment in Developed and Developing Countries: An Empirical Analysis
- Ph.D. candidate Gülbahar Kabaloğlu (Selçuk University, Turkey) *
- Dr. Sevilay Konya (Selçuk University, Turkey)
- Ph.D. candidate Mücahide Küçüksucu (Necmettin Erbakan University, Turkey)

09:45–10:00   #2573
COVID-19 Kriz Sürecinin Çalışma Hayatına Yansımaları: Uzaktan Çalışma
Reflections of COVID-19 Crisis on Working Life: Remote Work
- Asst. Prof. Dr. Gülşen Sarı Gerşil (Celal Bayar University, Turkey) *

10:00–10:15   #2541
COVID-19’un Sağlık Çalışanlarına Etkisi ile İlgili Bir Derleme
Compilation Study on the Impact of COVID-19 on Healthcare Workers
- Dr. Seniha Avcıl (Memorial Şişli Hospital, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University