International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY and ONLINE

SESSION 3A: Kalkınma

Session Chair: Prof. Dr. Kamil Uslu

24 August 2021 — 16:00-17:15

16:00–16:15   #2558
Türkiye’deki Kadın Yoksulluğunun OECD Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis of Female Poverty in Turkey with OECD Countries
- Ph.D. candidate Ezgi Demiral (Doğuş University, Turkey) *

16:15–16:30   #2583
Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Atık Yönetimi ve İnsani Gelişme Endeksi İlişkisine Dair Bir İnceleme
An Investigation of Waste Management and Human Development Index Relationship within the Context of Circular Economy Concept
- Assoc. Prof. Dr. Ferhan SAYIN (İzmir Demokrasi University, Turkey) *

16:30–16:45   #2564
Legatum Refah Endeksi Kapsamında Güney Kafkasya Ülkelerine Bir Bakış (2007-2020)
Overview of the Southern Caucasus Countries in the Scope of the Legatum Prosperity Index (2007-2020)
- Ph.D. candidate Alper Yalçın (Kafkas University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Sevda Yalçın (Kafkas University, Turkey)

16:45–17:00   #2503
Demokrasi ile Sağlık ve Yönetişim Göstergelerinin İlişkisi: Panel Probit Yaklaşımı
The Relationship Democracy with Health and Governance Indicators: Panel Probit Approach
- Ph.D. candidate Tuğçe Acar (Beykent University, Turkey) *
- Prof. Dr. Ebru Çağlayan Akay (Marmara University, Turkey)

17:00–17:15   #2571
Avrasya Ülkelerinin Kümeleme Analizi İle Ekonomik Özgürlük Açısından İncelenmesi
Analysis of Eurasian Countries in Terms of Economic Freedom with Cluster Analysis
- Ph.D. candidate Ferhat Orman (Beykent University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University