International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

24-25 August 2021 – Istanbul, TURKEY and ONLINE

Session properties

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY and ONLINE

SESSION 2A: Büyüme-2

Session Chair: Prof. Dr. Zekai Özdemir

24 August 2021 — 14:30-15:45

14:30–14:45   #2489
İktisadi Büyüme ve Tüketim Harcamaları Arasındaki İlişki: Türkiye ve Doğu Avrupa Örneği
The Relationship Between Economic Growth and Consumption: The Case of Turkey and Eastern Europe
- Asst. Prof. Dr. Erhan Duman (Necmettin Erbakan University, Turkey) *

14:45–15:00   #2484
Reel Döviz Kurunda Eksik Değerlenme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi : Ülke Gelir Gruplarına Göre Bir Analiz
Real Exchange Rate Undervaluation and Economic Growth Relationship : An Analysis by Country Income Groups
- Prof. Dr. Ahmet İncekara (İstanbul University, Turkey)
- Ph.D. candidate Abdullah Şuhan Gürbüz (Istanbul University, Turkey) *

15:00–15:15   #2565
Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksi ile Reel Sektör Kredileri İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizleri
The Relationship between Industrial Production Index and Real Sector Loans in Turkey: Cointegration and Causality Analysis
- Assoc. Prof. Dr. Bilgehan Tekin (Çankırı Karatekin University, Turkey) *

15:15–15:30   #2534
Büyümenin Kaynaklarından Beşeri Sermaye ve Doğal Kaynak Kullanımı İncelemesi: Türkiye Örneği
Analysis of Human Capital and Natural Resource Use as Sources of Growth: Turkey Example
- Ph.D. candidate Ender Mehmet Şahinkoç (Beykent University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Türker Tuğsal (Beykent University, Turkey)

15:30–15:45   #2490
Ar-Ge Harcamaları, İleri Teknolojik Ürün İhracatı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: Seçilmiş 8 Asya Ülkesi
Analysis of the Relationship between R&D Expenditures, Advanced Technological Product Exports and Economic Growth: Selected 8 Asian Countries
- Asst. Prof. Dr. Erhan Duman (Necmettin Erbakan University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Doğuş University Kyrgyzstan-Turkey Manas University