International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

18-20 June 2018 – Tashkent, UZBEKISTAN

Session properties

All times shown are for the time zone: Tashkent, UZBEKISTAN

SESSION 1C: Makroekonomi

Session Chair: Prof. Dr. Süleyman Karaçor

18 June 2018 — 14:00-15:30

14:00–14:15   #2129
Ömür Eğrilerine Kuznet Uyarlamalı Bir Yaklaşım: Asya Ülkeleri Üzerine GMM Modeli
A Kuznets Adaptive Approach to Life Curves: An Application on Selected Asian Countries
- Prof. Dr. Recep Kök (Nişantaşı University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Özlem Dündar (Hitit University, Turkey)
- Dr. Ramazan Ekinci (Dokuz Eylül University, Turkey)

14:15–14:30   #2145
Özbekistan’ın “2017-2021 Kalkınma Stratejisi” Üzerine Düşünceler: Orta Asya’da Bölgesel İktisadi İşbirliği ve Dengeli Dış Politika Seçeneği Alanında Fırsatlar
Considerations on “Uzbekistan's Development Strategy for 2017-2021”: Opportunities for Regional Economic Cooperation and Balanced Foreign Policy Optio
- Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu (Avrasya University, Turkey) *

14:30–14:45   #2137
Makro Ekonomik Modeller: Dinamik Stokastik Genel Denge ve Ajan Temelli Modelleme Çerçevesinde 2008 Finansal Krizinin Değerlendirilmesi
Macroeconomic Models: Assessment of the 2008 Financial Crisis in the Framework of Dynamic Stockastic General Equilibrium and Agent Based Modeling
- Assoc. Prof. Dr. Hakan Acet (Selçuk University, Turkey)
- Prof. Dr. Zeynep Karaçor (Selçuk University, Turkey)
- Özlem Alkan (Selçuk University, Turkey)

14:45–15:00   #2212
Kamu Harcamaları Azalan Verimler Yasasına Mı Tabi? Bir Panel Veri Uygulaması
Do Government Expenditures Subject to Law of Diminishing Returns? A Panel Data Application
- Prof. Dr. Menşure Kolçak (Atatürk University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Ali Yasin Kalabak (Van Yüzüncü Yıl University, Turkey)

15:00–15:15   #2075
Kredi Düzenlemelerinin Makroekonomik Etkileri
The Macroeconomic Effects of Credit Regulations
- Mr. Sezai Ata (Presidency of Republic of Turkey - Presidency of Strategy and Budget, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Tashkent State University of Economics Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA