International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY

Session

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY

SESSION 4C: Sektörel Analizler

Session Chair: Prof. Dr. Süleyman Karaçor

11 July 2017 Tuesday — 13:30-15:00

13:30–13:45   #1853
Sağlık Sektöründe Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi ve İstanbul Avrupa Yakasında Faaliyette Bulunan Hastanelerde Bir Araştırma
Institutional Sustainability Management in the Health Sector and a Research on the Hospitals in European Side of İstanbul
- Asst. Prof. Dr. Kerem Toker (Bezmialem University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Fadime Çınar (Beykent University, Turkey) *

13:45–14:00   #1834
Estetik ve Güzellik Sektöründe Verilen Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Talebini Etkileyen Demografik ve Sosyo-Psikolojik Özellikler
Demographic and Socio-Psychological Characteristics Affecting the Demand for Treatment and Care Services in Aesthetic and Beauty Sector
- Assoc. Prof. Dr. Gülay Tamer (İstanbul Beykent University, Turkey) *

14:00–14:15   #1913
Hemşirelerin Sosyal Sorumluluk Algılarının İncelenmesi (Sakarya İli Örneği)
Analysis of Nurses' Social Responsibility Perception (Example of the Sakarya City)
- Nesrin Ünlü (Beykent University, Turkey) *
- Prof. Dr. Volkan Öngel (Beykent University, Turkey)

14:15–14:30   #1859
Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Panel Veri Analiz
Socio-Economic Determinants of International Tourism Demand for Turkey: Panel Data Analysis
- Asst. Prof. Dr. Ş. Mustafa Ersungur (Atatürk University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Ömer Doru (Şırnak University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Mehmet Barış Aslan (Bingöl University, Turkey)

14:30–14:45   #1926
Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomideki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on the Place and Importance of Tourism Revenues of Turkey in Economy
- Esra Soyu (Aksaray University, Turkey) *
- Prof. Dr. Süleyman Karaçor (Selçuk University, Turkey)
- Prof. Dr. Serdar Altınok (Gazi University, Turkey)
- Prof. Dr. Emine Fırat (Aksaray University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank Kavram Vocational High School