International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY

Session

All times shown are for the time zone: Istanbul, TURKEY

SESSION 3C: Kalkınma

Session Chair: Prof. Dr. Hakan Çetintaş

11 July 2017 Tuesday — 10:30-12:00

10:30–10:45   #1882
Türkiye’de Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Köyden Kente Göçün Önlenmesinde Etkili Unsurların Saptanması ve Bir Araştırma
A Research and Determination of the Effective Elements in the Prevention of Migration from the Village to the City for Sustainable Rural Development i
- Prof. Dr. Lutfiye Özdemir (İnönü University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Orhan Polat (İnönü University, Turkey)
- Gamze Seyitoğlu (Gazi University, Turkey)
- Sevde Çiçekli (Mehmet Akif Ersoy University, Turkey)

10:45–11:00   #1845
Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin Ar-Ge Potansiyelinin İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği
Investigation of R&D Potential of the Agricultural Industry Firms: Çanakkale Province Case
- Assoc. Prof. Dr. Sibel Tan (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey) *
- Cansu Tepeli (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey)
- Dr. Bengü Everest (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey)

11:00–11:15   #1846
Organik Tarım Yapan Üreticilerin Mevcut Tarım Politikalarından Faydalanma Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir İli Seferhisar İlçesi Örneği
Analysis of Factors Affecting the Available Agricultural Policy Utilization Levels of Organic Farming Producers: The Case of Izmir Seferhisar Town
- Assoc. Prof. Dr. Sibel Tan (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey) *
- Uğur Şimdi (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey)
- Dr. Bengü Everest (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey)

11:15–11:30   #1936
Etkin Enerji Kullanımı Bakımından Türkiye Ekonomisinin MINT Ülkelerindeki Yeri: Karşılaştırmalı Bir Ayrıştırma Analizi
The Place of Turkey among MINT Countries from Efficient Energy Use Perspective: A Comparative Decomposition Analysis
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Banu Tanrıöver (Osmaniye Korkut Ata University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Müge Manga (Erzincan Binali Yıldırım University, Turkey)

11:30–11:45   #1840
Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan'ın Devlet Bütçe Giderlerinde Sosyal Harcamaların Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis of Budget Expenditures on Social Sphere in Russia, Kazakhstan and Azerbaijan
- Assoc. Prof. Dr. Elchin Suleymanov (Baku Engineering University, Azerbaijan) *
- Prof. Dr. Farhad Rahmanov (Azerbaijan State University of Economics, Azerbaijan)
- Assoc. Prof. Dr. Anar Eminov (Azerbaijan Tourism and Management University, Azerbaijan)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank Kavram Vocational High School