Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 7B: Bölgesel Ekonomiler III

Session Chair: Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu

11 September 2015 — 16:00-17:30


Online link:


16:00–16:20   #1343
Avrasya Gümrük Birliği ve Türkiye’nin Üyeliği
Eurasian Customs Union and Turkey’s Membership
- Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk (Anadolu University, Turkey) *

16:20–16:40   #1269
Ortak Para Otoritesine Giden Yol: Ekonomik Entegrasyon Sürecinde Avrasya Ekonomik Birliği Ülkelerinin Bankacılık Sektörleri Üzerine Bir Değerlendirme
Path to the Common Monetary Authority: An Assessment on Banking Sector of the Eurasian Economic Union Countries during the Economic Integration Proces
- Asst. Prof. Dr. Fatma Gündoğdu Odabaşıoğlu (Atatürk University, Turkey) *

16:40–17:00   #1262
Ukrayna Krizi'nin Türkiye ve Ukrayna Ekonomik İlişkilerine Etkileri
The Impact of Ukraine Crisis's on Turkey and Ukraine’s Economic Relationship
- Prof. Dr. Sudi Apak (Esenyurt University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Selin Kozan (Doğuş University, Turkey)

17:00–17:20   #1317
Geçişin 25. Yılında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dönüşüm Sürecini Özelleştirme ve İktisadi Özgürlükler Açısından Değerlendirme
Evaluating Transformation Process in Central Asian Turkic Republics in terms of Privatization and Economic Freedom on 25th Anniversary of the Transiti
- Asst. Prof. Dr. Volkan Yurdadoğ (Çukurova University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Haşim Akça (Çukurova University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. İlter Ünlükaplan (Çukurova University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank