Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 5E: Büyüme

Session Chair: Prof. Dr. Süleyman Karaçor

11 September 2015 — 11:00-12:30


Online link:


11:00–11:20   #1296
Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi
The Relationship between Competitiveness and Economic Growth: A Panel Data Analysis on Selected Countries
- Asst. Prof. Dr. Ziya Çağlar Yurttançıkmaz (Atatürk University, Turkey)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Ahmet Fatih Aydemir (Atatürk University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik (Beykent University, Turkey)

11:20–11:40   #1368
Seçilmiş Bazı Geçiş Ekonomilerinde İktisadi Özgürlükler ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi
Relationship between Economic Freedom and Economic Growth in Some Selected Transition Economies: A Panel Data Analysis
- Asst. Prof. Dr. Hakan Türkay (Cumhuriyet University, Turkey) *

11:40–12:00   #1251
Türkiye Ekonomisinde Orta Gelir Tuzağı ve Ödemeler Bilançosu Kısıtı
Middle Income Trap and Balance of Payments Constraint in the Turkish Economy
- Asst. Prof. Dr. Zekayi Kaya (Çankırı Karatekin University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Erkan Tokucu (Kafkas University, Turkey)
- Murat Aykırı (Kafkas University, Turkey)
- Cahit Durmuş (Office of the Prime Ministry , Turkey)

12:00–12:20   #1386
Kazakistan Ekonomisinde Ekonomik Büyümenin Kaynakları: Girdi-Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Bir İnceleme
The Sources of Economic Growth in Kazakhstan Economy: An Input-Output Analysis Approach
- Assoc. Prof. Dr. Tuncer Özdil (Manisa Celal Bayar University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Ainura Turdalieva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank