International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 2B: Kalkınma

Session Chair: Asst. Prof. Dr. Zerrin Sungur

— -


Online link:


02:00–02:15   #718
Sağlık Hizmetleri Reformu ve Hane Halkı Refahı: Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı
Health Care Reform and Household Welfare: Health Transformation Programme in Turkey
- Dr. Serdal Bahçe (Ankara University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Altuğ Murat Köktas (Ankara University, Turkey)
- Ph.D. candidate Deniz Abukan (Ankara Üniversitesi, Turkey)

02:15–02:30   #762
Bir Sosyal Dışlanma Biçimi Olarak Türkiye’de Refah Hizmetlerinden Dışlanma
Exclusion from Welfare Services in Turkey as a Social Exclusion Form
- Asst. Prof. Dr. Nagihan Durusoy Öztepe (Pamukkale University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş (Pamukkale University, Turkey) *

02:30–02:45   #643
Beşeri Sermayeye Yönelik Eğitim ve Sağlık Alt Yapı Yatırım Harcamalarının Bölgesel Gelir Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
The Effect of Human Capital Improvments via Educational and Health Care Infrastructure Investments on Regional Income: The Case of Turkey
- Asst. Prof. Dr. Mehmet Akif Kara (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Serkan Ada (Selçuk University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Salih Yeşil (Sütçü İmam University, Turkey)

02:45–03:00   #797
Yükseköğretimin Büyümeye Etkisi: Eşbütünleşme Analizi
The Effect of Higher Education on Growth: A Cointegration Analysis
- Asst. Prof. Dr. Murat Mustafa Kutlutürk (Çankırı Karatekin University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Hakan Kasım Akmaz (Çankırı Karatekin University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Ahmet Çetin (Çankırı Karatekin University, Turkey)

03:00–03:15   #668
Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile Sosyal Güvenlik Sistemi İçindeki Yeri
The Work Accidents and Occupational Diseases in Turkey and Its Place in the Social Security System
- Assoc. Prof. Dr. Dilek Baybora (Anadolu University, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA