Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

29-31 August 2016 – Kaposvár, HUNGARY

Session

SESSION 4B: Mikroekonomi

Session Chair: Prof. Dr. Neşe Algan

30 August 2016 — 09:00-10:30


Online link:


09:00–09:15   #1587
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi: Türk Çimento Sektöründen Bir Örnek
Evaluation of Investment Projects: A Case from Turkish Cement Sector
- Miyase Karabulut (Türk Hava Yolları, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Sıtkı Sönmezer (Istanbul Commerce University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Vedat Zeki Yenen (Beykent University, Turkey)
- Zeynep Emir (Beykent University, Turkey)

09:15–09:30   #1559
Bir Fizikçinin Gözüyle Ekonomi Bilimine Termodinamik Bir Bakış
Economic Science Considering with a Thermodynamic Perspective of a Physicist's Point of View
- Asst. Prof. Dr. Nergin Günay (Beykent University, Turkey) *

09:30–09:45   #1684
Potansiyel Yönetici Adaylarının Kurumsal Sosyal Sorumluluğa İlişkin Görüş ve Algılamalarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
A Research to Determine the Opinions and Perceptions of Potantial Manager Candidates Toward Corporate Social Responsibility
- Ph.D. Candidate Erhan Boğan (Sakarya University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Saadet Zafer Kavacık (Akdeniz University, Turkey)
- Prof. Dr. Mehmet Sarıışık (Sakarya Applied Sciences University, Turkey) *

09:45–10:00   #1753
Şehir Markalamasında Duygusal Yaklaşım: Deneyimsel Pazarlama
An Emotional Approach to City Branding: Experiential Marketing
- Asst. Prof. Dr. Alparslan Özmen (Afyon Kocatepe University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kaposvár University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Turkish-Hungarian Businessmen Association TIKA