Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

1-3 July 2014 – Skopje, MACEDONIA

Session papers

SESSION 6C: Kalkınma III

Session Chair: Prof. Dr. Ahmet İncekara

2 July 2014 — 14:00-15:30


Online link:


14:00–14:15   #1065
Türkiye’de Kadın Yoksulluğu
Women's Poverty In Turkey
- Prof. Dr. Seda Şengül (Çukurova University, Turkey) *
- Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu (Çukurova University, Turkey)

14:15–14:30   #1130
Küreselleşme Sürecinde Yoksulluk: Türkiye’de ve Dünyadaki Perspektifi
Poverty in the Process of Globalization: Its Perspective in Turkey and in the World
- Asst. Prof. Dr. Gülşen Sarı Gerşil (Celal Bayar University, Turkey) *
- Mrs. Hülya Yeşilyurt (Celal Bayar University, Turkey)

14:30–14:45   #1131
Mikro Kredi ve Yoksulluğun Azaltılması: Makedonya ve Türkiye Karşılaştırması
Microcredit and Poverty Reduction:Comparison of Macedonia and Turkey
- Assoc. Prof. Dr. İlhan Ege (Mersin University, Turkey) *

14:45–15:00   #866
Türkiye ve Geçiş Ekonomilerinde Çok Boyutlu Yoksulluk ve İnsani Gelişme
Multi-dimensional Poverty and Human Development in Turkey and Transition Economies
- Prof. Dr. Nuray Gökçek Karaca (Anadolu University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Berrin Gökçek (Anadolu University, Turkey) *

15:00–15:15   #990
Yoksullukla Mücadelede Sosyal Koruma Harcamalarının Rolü
The Role of Social Protection Expenditure in the Fight against Poverty
- Ph.D. Candidate Gülferah Bozkaya (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Ss. Cyril and Methodius University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank