Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

1-3 July 2014 – Skopje, MACEDONIA

Session papers

SESSION 6B: Uluslararası Ekonomi I

Session Chair: Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk

2 July 2014 — 14:00-15:30


Online link:


14:00–14:15   #906
Türkiye’de Uluslararası Fonların Paradoksal Etkisi: Hollanda Hastalığı
The Paradoxical Effect of International Funds in Turkey: Dutch Disease
- Assoc. Prof. Dr. Taner Akçacı (Kilis 7 Aralık University, Turkey) *
- Mrs. Aydan Karaata (Kilis 7 Aralık University, Turkey)

14:15–14:30   #968
Geçiş Ekonomilerine Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: İhracata Yönelik mi, Yoksa İthal İkameci mi?
Foreign Direct Investment in Transition Economies: Is It Related to Export Expansion or Import Substitution?
- Prof. Dr. Cevat Gerni (Beykent University, Turkey)
- Prof. Dr. Selahattin Sarı (Beykent University, Turkey)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Turkey)
- Dr. Burhan Kabadayı (Erzincan University, Turkey) *

14:30–14:45   #903
Doğrudan Yabancı Yatırım ile Endüstri-içi Ticaret Arası İlişkiler: Türkiye’nin Ulaşım Araçları Sektörü Üzerine Bir Analiz (2006-2013)
Foreign Direct Investment and Intra-Industry Trade: Causality Analysis of Transport Equipment Sector in Turkey (2006-2013)
- Muharrem Akın Doğanay (Karadeniz Technical University, Turkey) *
- Prof. Dr. Mustafa Kemal Değer (Karadeniz Technical University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Murat Can Genç (Karadeniz Technical University, Turkey)

14:45–15:00   #947
Balkan Ülkelerine ve Türkiye’ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Girişlerinde Ekonomik Özgürlüklerin Belirleyiciliği
The Determination of Economic Freedom in Foreign Direct Investment Inflows to the Balkans States and Turkey
- Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper (İzmir Demokrasi University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Ömer Faruk Biçen (Balıkesir University, Turkey) *

15:00–15:15   #863
Reel Döviz Kuru’nun Dış Ticaret Üzerine Etkisi ve Yoksullaştıran Büyüme: 2003-2013 Türkiye Örneği
Real Exchange Rate Effects on Trade and Immiserizing Growth: The Case of Turkey 2003-2013
- Ph.D. Candidate Yağmur Sağlam (Dokuz Eylül University, Turkey) *
- Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli (Dokuz Eylül University, Turkey)

Schedule and Program

Beykent University Ss. Cyril and Methodius University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank