Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

1-3 July 2014 – Skopje, MACEDONIA

Session papers

SESSION 2D: Finans

Session Chair: Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu

1 July 2014 — 14:00-15:30


Online link:


14:00–14:15   #916
Avrasya Ekonomileri için Feldstein-Horioka Bilmecesi
The Feldstein-Horioka Puzzle for Eurasian Economies
- Asst. Prof. Dr. Serap Bedir (Erzurum Technical University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Dilek Özdemir (Atatürk University, Turkey)
- Prof. Dr. Kerem Karabulut (Atatük University, Turkey) *

14:15–14:30   #894
Balkan Ülkelerinde Feldstein–Horioka Paradoksu: Bir Panel Eşbütünleşme Analizi
The Feldstein–Horioka Puzzle in Balkan Countries: A Panel Co-integration Analysis
- Prof. Dr. İbrahim Örnek (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Selen Utlu (Gaziantep University, Turkey) *
- Dr. Mustafa Baylan (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Turkey)

14:30–14:45   #1127
Merkezi Yönetimin Vergi Gelirlerini Yerel Yönetimlere Dağıtımı: Küreyerelleşme
Distribution of Tax Revenue of Central Government to Local Governments: Glocalization
- Asst. Prof. Dr. Fatih Kaplanhan (Yıldırım Beyazıt University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Cem Korkut (Yıldırım Beyazıt University, Turkey)

14:45–15:00   #951
Finansal Kriz ve Maliye Politikası: AB Üyesi Balkan Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme
Financial Crisis and Fiscal Policy: An Assessment of the EU-Member Balkan States
- Dr. Servet Akyol (Akdeniz University, Turkey) *

15:00–15:15   #1083
Türkiye ve Avrasya Ülkeleri Ekonomilerindeki Finansal Risklerin Reel Ekonomik Büyümeye ve Devlet Borçlanmasına Etkileri: 2000-2013
Effects of Financial Risks in Turkish and Eurasian Economies on Real Economic Growth and Public Sector Borrowing: 2000-2013
- Dr. Yusuf Ziya Tengiz (Kadir Has University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Emine Şule Aydeniz (Yeditepe University, Turkey)
- Dr. Ali Göksenli (Istanbul Technical University, Turkey)

15:15–15:30   #1014
Bazı Güney ve Doğu Avrupa Geçiş Ekonomilerinin Mali Reformlarının Karşılaştırması
Comparison of Fiscal Reforms in Some South and East European Transition Economies
- Asst. Prof. Dr. Funda Diril (Dokuz Eylül University, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Ss. Cyril and Methodius University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank